+609 553 5555        pro@unipsas.edu.my
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
DIPLOMA PASCASISWAZAH GUAMAN SYARIE DAN KEHAKIMAN (N/0421/7/0001(PA15607)07/27)
Syarat kemasukan
 • Lulus Ijazah Sarjana Muda (Tahap 6 KKM) dalam bidang syariah atau Pengajian Islam (Syariah) atau yang setara dengan purata Mata Nilaian Gred Kumulatif (PNGK) minimum 2.50 atau yang setara dengannya seperti yang diterima oleh Senat UnIPSAS; ATAU
 • Lulus Ijazah Sarjana Muda (Tahap 6 KKM) dalam bidang Undang-undang atau yang setara dengan PNGK minimum 2.50 atau yang setara dengannya seperti yang diterima oleh Senat UnIPSAS; ATAU
 • Ijazah Sarjana Muda (Tahap 6 KKM) dalam bidang Syariah atau Undang-undang atau yang setara dengannya tetapi tidak mencapai PNGK 2.50 boleh diterima masuk tertakluk kepada minimum 3 tahun pengalaman bekerja dalam bidang yang berkaitan; ATAU
 • Kelayakan yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia.
Tempoh Pengajian

SEPENUH MASA :
Tempoh Minimum 1 Tahun
Tempoh Maksimum 3 tahun

SEPARUH MASA :
Tempoh Minimum 2 Tahun
Tempoh Maksimum 4 tahun

Senarai Kursus

Semester 1

 • Penghayatan Etika dan Peradaban
 • Ilmu Tajwid
 • Al-Arabiyyah Al-I’dadiyyah
 • Tahsin Al-Quran Dan Hafazan I
 • Pengajian Ilmu Tasawuf
 • Pentadbiran Undang-undang Islam Di Malaysia
 • Kemahiran Jawi
 • Fiqh Al-Ibadah
 • Tarikh Tasyri’
 • Pengantar Usul Fiqh

Semester 2

 • Falsafah Dan Isu Semasa
 • Pengajian Akidah Islam
 • Tahsin Al-Quran Dan Hafazan II
 • Ulum Al-Quran
 • Tafsir
 • Fiqh Al-Muamalat
 • Al-Arabiyyah al-Taqaddumiyyah

Semester 3

 • Kemahiran Kepimpinan
 • Al-Nahw Tamhidiy
 • Tahsin Al-Quran Dan Hafazan III
 • Ulum Al-Hadis
 • Metodologi Dakwah
 • Al-Mabsut Fi Usul Al-Fiqh
 • Hadis
 • General English Proficiency

Semester 4

 • Fiqh Al-Jinayat
 • Ayat Ahkam
 • Al-Qawa’id Al-Fiqhiyyah
 • Public Speaking
 • Al-Sarf Tamhidiy
 • Al-Quran Dan Sains
 • Fiqh Sirah
 • Al-Wasit Fi Usul Al-Fiqh

Semester 5

 • Maqasid Al-Syar’iyyah
 • Pengurusan Islam
 • Hadith Ahkam
 • Islamic Wealth Management
 • Hab Halal Di Malaysia
 • Etika Dan Isu Dalam Teknologi Maklumat
 • Bakti Siswa
 • Pengajian Halaqah
 • Metodologi Penyelidikan Pengajian Islam

Semester 6

 • Legal Text (Arabic)
 • Nizam Al-Qada’ Fi Al-Islam
 • Fiqh Al-Munakahat
 • Fiqh Al-Muqaran
 • Keusahawanan Islam
 • Operasi Perbankan Islam

* PENAWARAN KURSUS AKAN BERUBAH PADA SETIAP SEMESTER

Yuran Pengajian

Jumlah Keseluruhan:

 

KATEGORI PELAJAR
TERMASUK ASRAMA (RM)
TANPA ASRAMA (RM)
Warganegara Malaysia 13,050.00
Pelajar Antarabangsa

 

Loading...